/Polityka prywatności i RODO
Polityka prywatności i RODO 2019-07-11T19:34:42+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Porozumienie Jarosława Gowina z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 23 m. 29, 00-544 Warszawa, NIP: 7010416556 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Wilcza 23 m. 29, 00-544 Warszawa

- przez e-mail: biuro@pjg.org.pl

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu:

  1. wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Porozumieniu Jarosława Gowina; 
  2. realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;
  3. w celach statystycznych;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są

   1. przepisy prawa podatkowego, prawa cywilnego lub przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
   2. przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   3. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) innym podmiotom, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Porozumieniem Jarosława Gowina przetwarzają dane osobowe. 

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).


W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres emailowy Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O COOKIES

INFORMACJA O COOKIES:

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
  – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;
  – popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, snapchat, instagram.com, Flickr.com, vimeo.com, google+
  Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
 3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.